Vedtægter

Her kan Vedtægterne for beboere på Bygmestervej 33-53 findes i forhold til berboermøder / Generalforsamling.

Vedtægter for beboer på Bygmestervej 33-53

§1 Antal beboermøder og valg
Stk. 1. Der afholdes et ordinært beboermøde om året fastsat til sidste uge i april.
Stk. 2.På dette møde vælges i ulige år en kasserer og en sekretær/revisor, og i lige år vælges formanden.
Stk. 3. Hvert år vælges tillige 2 suppleanter til bestyrelsen.
Stk. 4. Blandt de valgte beboererepræsentanter vælger beboererepræsentanterne selv formand og kassér, imellem de to valgte bestyrelsesmedlemmer i ulige år.
Stk. 5. Ved stemmelighed til det yderste mandat, laves et omvalg, hvor de som har stemmelighed sættes på valg igen.
Pkt. 1. Er der stemmelighed endnu engang, da foretages der lodtrækning ved terning kast, hvor flest øjne vinder.
Stk. 6. Ved valg af personer til beboererepræsentationen skal der stemmes på de personer, der skal stiller op til valg. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig.
Stk. 7. Der kan kun sidde en person fra hver lejlighed i beboererepræsentationen.

§ 2 Indkaldelse til Generalforsamling
Stk. 1.Beboererepræsentationen indkalder til generalforsamling samt til ekstraordinær generalforsamling, hvis beboererepræsentationen eller mindst 25% af husstandene fremsætter skriftligt krav om dette.
Stk. 2. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden, tidspunkt og sted for mødet.
Stk. 3. Ved almindelige og ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes til generalforsamling 4 uger før mødet, ved opslag i gangene samt på hjemmesiden.
Stk. 4. Forslag til dagsordenen skal være beboererepræsentationen i hænde 2 uger inden generalforsamlingen, og den færdige dagsorden med nye emner og punkter, vil blive vist på hjemmesiden samt hængt op på tavlerne i alle opgangene.

§3 Adgang til mødet
Stk. 1. Adgang til generalforsamlingen har lejerne i Bygmestervej 33-53 med fast folkeregister adresse på Bygmestervej 33-53.
Stk. 2. Beboererepræsentationen kan beslutte, at andre deltager i mødet med taleret men uden stemmeret (eksempelvis viceværten og repræsentanter fra LLO eller Newsec).

§ 4 Dirigenten
Stk. 1. Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder mødet i overensstemmelse med denne disse vedtægter og god skik for foreningsledelse.
Stk. 2. Dirigenten konstatere ved mødets start, om mødet er indkaldt og materialet udsendt rettidigt.
Stk. 3. Dirigenten forestår valg af et stemmeudvalg på mindst 2 personer, til hjælp ved gennemførelse afstemninger.
Stk. 4. Dirigenten giver ordet til talere i den rækkefølge, de melder sig til ham.

§ 5 Mødeledelse og beslutninger
Stk. 1. På mødet kan kun træffes beslutninger om punkter på dagsordenen og om rettidigt indkomne forslag.
Stk. 2. Taletiden er ubegrænset indtil dirigenten eller skønner andet.
Stk. 3. Talerne skal holde sig til det punkt på dagsordenen, der er til debat.
Stk. 4. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om punktet er afsluttet.
Stk. 5. Ved valg og øvrige afstemninger har hver husstand 1 stemme uanset husstandens størrelse og antallet af fremmødte.
Stk. 6. Til generalforsamlingen afgøres afstemningerne ved håndsoprækning ved almindeligt flertal.

§ 7 Referat
Stk. 1. Der tages referat af trufne beslutninger med korte sammendrag af drøftelserne, og stemmeresultater angives præcist.
Stk. 2. Referat underskrives af referent, formand og dirigent.
Stk. 3. Referat offentliggøres ved opslag i opgangene samt på hjemmesiden senest 1 uge efter mødet.

§ 8 Ændringer af vedtægter
Stk. 1. Beslutninger om ovennævnte vedtægter og forhold er gældende, indtil de atter sættes på dagsordenen ved et ordinært generalforsamlingsmøde.

Vedtægterne er sidst korrigeret d. 1. april 2010 af Jonas (Beboerrepræsentationen)

Hjemmeside omkring ejendommen Bygmesterhaven