Husorden

Her er Husorden for beboerne i Bygmesterhaven 33-53.

 • Støj
  Da vores ejendom er et ”minisamfund” bestående af mennesker med forskellig livsrytme og aktivitet, er det væsentligt, at alle viser hensyn over for andre beboere og undgår unødig støj i lejligheden, på altaner samt på ejendommens fællesarealer.
  Vær især opmærksom på, at her er ret lydt på altaner og i gården, Så vis omtanke.
  Brug derfor venligst dagtimerne, (kl. 08.00 og kl. 20.00) når du skal udføre arbejde, der kan være til gene for andre beboere.
 • Radio, TV og musik
  Benyttelse af radio og fjernsyn, musikinstrumenter m.v. skal ske med fornøden hensyntagen til ejendommens øvrige beboere.
  Hold så vidt muligt døre og vinduer lukkede, for at begrænse støjgener.
 • Affaldsskakt
  Affald, der nedkastes i affaldsskakte, skal emballeres i tillukkede plastposer, eller være omhyggeligt indpakket.
  Herved kan lugtgener fra skakten undgås, ligesom det forhindre, at dårligt emballeret affald tilstopper.
  Undlad venligst at smide affald ud efter kl. 20.00.
  Tænk på den, som skal tømme affaldsbeholderen.
  Undlad venligst at spilde affald.Flasker og aviser samt emballage af papir og pap skal anbringes i de særlige genbrugscontainere i ”Storskraldsskuret”.
  Beboere bedes venligst folde pap sammen, så viseværten ikke skal bruge store mængder af tid på dette.
 • Storskrald
  Kasserede møbler og andet storskrald anbringes i ”Storskralds-skuret”
 • Farligt affald
  Farligt affald (batterier, sprayflasker, kemikalier m.v.) afleveres i opsatte kasser ved Viceværtens kontor.
 • Barnevogne, Cykler m.v.
  Barnevogne, cykler og knallerter m.v. må ikke stilles på trappe-opgange, i gennemgange og indgangspartierne eller på andre steder, hvor de kan være til gene eller fare for forbipasserende – tænk venligst på de svagtseende.
  Barnevogne og småbørnscykler stilles i Barnevognsrummet i indgangspartierne.
  Generelt opfordres folk til at sætte cyklerne i og ved stativerne, og IKKE i indgangsarealerne.
  Da vi ikke får flere cykelpladser, opfordres alle der ikke bruger deres cykler jævnligt, til at sætte cykler i kælderen, der er rigtig god plads dernede.
 • Husdyr
  Husdyrhold i ejendommen er ikke tilladt, idet husdyr i etageejendomme ofte giver anledning til klage fra øvrige beboere på grund af støj og forurening.
  For de beboere der har fået skriftlig aftale med udlejer, gælder at der ikke må luftes hunde/katte på græsarealet i gården.
  Det er dog tilladt at holde mindre dyr i bur, fisk i akvarier eller lignende under forudsætning af, at det ikke er til gene for de øvrige beboere i ejendommen.
 • Biler og parkering
  Det er ikke tilladt at parkerer på brandveje og cykel/gang arealer i gården og på stien langs Lygten.
  Der er sat indkørsel forbudt skilte op, dette bedes respekteres.
 • Opgange
  Vi beder jer om ikke at sætte sko og andre effekter uden for jeres entredør.
  Det vil lette rengøringen på trapperne, og vi vil opnå en rigtig god orden på opgangene.
 • Rengøring
  Rengøringsdag er fredag morgen/formiddag.
  Rengøring vil kun blive ordnet, hvis måtter og andet møblement er fjernet.
 • Pulterrum i kælderen
  Til Jeres orientering, er det en god ide at jeres ejendele er klodset op – ca. 3 cm.
  I tilfælde af vandskade, er det jeres private indboforsikring der skal dække skaden.
 • Om grill på altaner
  På generalforsamlingen den 22.04.2010 blev det besluttet, at man stadigvæk må bruge kul grill på altanen – hvis nedenstående overholdes.
  Der henstilles til at man tager stort hensyn til sine naboer, snak med din nabo om evt. røg problemer.
  Hvis ens grill ryger voldsomt meget i over 10 minutter, så bruge man sin opstarter til grillen forkert !
 • Fester
  En venlig påmindelse fra beboerforeningen om at overholde husorden vedrørende varsling af fester i ejendommen.
  Der er i de forskellige opgange blevet noteret at fester er blevet holdt, uden at der er opsat varsling herom – hvilket desværre har medført klager fra naboer.
  Vi henstiller derfor til, at alle husker at opsætte opslag om fester på opslagstavlen et par dage inden festen.
  Og generelt bruger almen omtanke for naboer og beboere.
  Hold så vidt muligt døre og vinduer lukkede, for at begrænse støjgener.Vi er sikre på at ved at huske dette, undgår man mange unødvendige konflikter – og derved styrkes et godt naboskab.

Husorden er sidst korrigeret d. 05. oktober 2010 af Ellen

Information om tilføjelser til husordensreglerne

Hjemmeside omkring ejendommen Bygmesterhaven